Regulamin Dognity

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: dognity.pl

Definicje:

1. Sprzedający – Dognity, czyli działalność gospodarcza DZIEDZIC! Andrzej Dziedzic, adres: ul. Dworcowa 5/1, 05-870 Bramki, tel: 663479114, e-mail: kontakt@dognity.pl, NIP 1182247160, nr rachunku bankowego 27 1240 1125 1111 0011 1798 8320.

2. Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży

3. Sklep Internetowy lub Sklep internetowy Dognity lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dognity.pl,
za pośrednictwem którego Klient może kupić od Sprzedającego Towary.

4. Towary – produkty oferowane przez Sklep za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego www.dognity.pl.

5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe,
tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów.

6. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika,
może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Dognity prowadzony jest przez Sprzedającego.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym a Klientami
oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego .

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu,
skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi: Konto i Formularz Rejestracji i Formularz Zamówienia.

6. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po zarejestrowaniu się. Do rejestracji potrzebny jest adres email i Hasło, które zostaje wysłane na podany adres mailowy.

7. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Towaru do koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość
samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy/ imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość województwo, kraj), adres email, numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

8. Korzystanie z usług elektronicznych przez Klienta jest nieodpłatne.

9. Usługa Konto w Sklepie Internetowym świadczona jest przez czas nieoznaczony.

10. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

11. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest poprawne wypełnienie formularza przez Klienta, a także wskazanie numeru telefonu i adresu e – mail,
pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

II. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego 

Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

III. Rejestracja i warunki składania Zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu,
dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie złożenia Zamówienia na Towar przez wybór przycisku „Kupuję i płacę”.
W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka,
następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku „Kupuję i płacę” oraz wypełnienie w Formularzu Zamówień
wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji Zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

4. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

5. Zamieszczenie zdjęć Towarów na stronie internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

IV. Rejestracja i warunki składania Zamówień

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,

b) są cenami brutto, zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane oddzielnie.

2. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) gotówką, przy odbiorze osobistym z pracowni;

b) tradycyjnym przelewem bankowym lub przez płatności Przelewy24 przed dostawą.
W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy
Sprzedającego w terminie 5 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.
W przypadku wyboru sposobu płatności Przelewy24, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 2 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.

Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku: DZIEDZIC! Andrzej Dziedzic

Numer rachunku: 27 1240 1125 1111 0011 1798 8320

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.
Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

V. Realizacja zamówień

1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem
Zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie oraz inne wymagane prawem informacje.

2. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

3. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.

4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia.
Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. kurier).

5. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej.
Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:

a) paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient żądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia, oraz

b) informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta(Dz. U. poz. 827) .

7. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy
od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniania wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej
zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma – po zalogowaniu – dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie
przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym, o którym mowa powyżej.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

9. Zaleca się, aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan.

10. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego i płatności „przy odbiorze” w pracowni Printed.com.pl na ul. Szarych Szeregów 11 w Warszawie,
Klient ma obowiązek odebrać zamówiony towar nie później niż do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego dostępności zamówienia w salonie.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy (dotyczy tylko Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.)

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
m. in. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Do tego typu produktów należą artykuły higieniczne m.in. maseczki higieniczne.

VII. Odpowiedzialność za wady Towaru. Reklamacje.

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.)za wady (prawne i fizyczne) Towaru zakupionego przez tego Klienta,
w zakresie określonym przez Kodeks Cywilny Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn zm. (art. 556 k.c. i dalsze).

2. W przypadku stwierdzenia wad, w tym wady polegającej na niezgodności Towaru z umową (wada fizyczna), Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
Reklamowany Towar należy odesłać do Sprzedającego, tj. DZIEDZIC! Andrzej Dziedzic, adres: ul. Dworcowa 5/1, 05-870 Bramki, przy wcześniejszym zawiadomieniu Sprzedającego przez Klienta o złożeniu reklamacji.

3. Sprzedający zobowiązuje się pisemnie ustosunkować do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o reklamacji przez Klienta.

VIII. Dane osobowe

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest DZIEDZIC! Andrzej Dziedzic, adres: ul. Dworcowa 5/1, 05-870 Bramki, NIP 1182247160, adres poczty elektronicznej: kontakt@dognity.pl

2. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celach:

(1) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(2) marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(3) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(4) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedającym.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedającego w celu obsługi stron www. oraz podmioty świadczące usługi
związane z bieżącą działalnością Sprzedajacego,

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do
Sprzedającego z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.

IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: DZIEDZIC! Andrzej Dziedzic, adres: ul. Dworcowa 5/1, 05-870 Bramki

b) telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 663 479 114

c) za pośrednictwem e-mail: kontakt@dognity.pl

X. Postanowienia końcowe

1. Klient może zrezygnować z zamówienia.

2. Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia, w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”,
poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”.

3. Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt ze Sklepem lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania.
Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą, zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu
obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Załączniki:

Załącznik 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy/wymiany:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy lub wymienić towar w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy/wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy/wymiany towaru, muszą Państwo poinformować Sklep Internetowy Dognity o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą na adres: Ubrana Studio Fotowydruki Monika Banaś Ul. J. Bema 8, 05-800 Pruszków

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy/wymiany towaru, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.dognity.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy/wymiany towaru, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy/wymiany towaru:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwracany towar. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

Opłatą za wysyłkę zwracanych produktów obciążony jest klient za wyjątkiem sytuacji, w której błąd leżał po stronie Sprzedawcy. W sytuacji, w której błąd leżał po stronie Sprzedawcy, prosimy o wcześniejszy kontakt na adres: kontakt@dognity.pl

Wymiana produktów może nastąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania przez klienta zamówienia. Opłatą za wysyłkę wymienianych produktów obciążony jest klient za wyjątkiem sytuacji, w której błąd leży po stronie Sprzedawcy. Sprzedający zobowiązuje się wymienić towar nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru od klienta. Sprzedający ponosi koszty wysyłki wymienianego towaru do klienta.

Załącznik 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

DZIEDZIC! Andrzej Dziedzic, adres: ul. Dworcowa 5/1, 05-870 Bramki, tel. 663479114, e-mail: kontakt@dognity.pl

– Ja/My(*) ………………………………………………………………………………………………………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………

– Data odbioru………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data …………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.